Eines de l'usuari

Eines del lloc


preins_matricula

Preinscripció i matrícula

Amb caràcter general, per accedir a l'educació d'adults cal haver complert els 18 anys (o complir-los l'any natural en què s'inicia la formació).

Al curs Educació secundària per a les persones adultes 1), també hi poden accedir les persones que tenen 16 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació si es troben en alguna d'aquestes situacions:

 • tenir un contracte laboral que impedeixi assistir als centres educatius en règim ordinari,
 • trobar-se en procés d'obtenir un permís de treball,
 • ser esportista d'alt rendiment,
 • haver cursat i superat un PFI,

Al Curs d'Accés directe als CFGM (CAM), hi poden accedir les persones que tenen més de 17 anys o bé els compleixen l'any natural en què inicien el curs.

Al curs Preparació per a les Proves d'Accés a Cicles Formatius de Grau Superior, hi poden accedir les persones que tenen més de 19 anys, o bé els compleixen l'any natural en què inicien el curs.

Al Curs de Preparació per a proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys, hi poden accedir les persones que tinguin 25 anys o que els compleixin l'any natural en què es realitza la prova.

Documentació

Majors d'edat

 • Sol·licitud de preinscripció convenientment emplenada.
 • Una fotografia.
 • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna, o de la targeta de residència on consti el NIE en el cas d'alumnes estrangers.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se'n disposa, el Departament d'Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

Persones nascudes l'any 2007 o posteriorment

A part de la documentació anterior, les persones nascudes l'any 2006 o posteriorment han de venir al centre acompanyades del pare/mare, tutor/a i han d'emplenar una sol·licitud d’autorització d’inscripció en el centre/aula on vulguin cursar la formació i adjuntar-hi la documentació següent:

 • Original i fotocòpia del llibre de família
 • Sol·licitud de menors d'edat per cursar ensenyaments de formació de persones adultes.
 • Autorització dels pares o persona tutora del menor amb fotocòpia adjunta del DNI o passaport del pare, mare o tutor/a. Les persones que estan emancipades,en comptes d’aquesta documentació, hi han de presentar la documentació que acrediti la seva emancipació
 • Acreditació de la situació laboral de l'alumne/a, mitjançant certificat de l’empresa on constin les dades de l'empresa i l'horari laboral de l'alumne/a o acreditació de les necessitats específiques de suport educatiu que impedeixen l'assistència a centres educatius en règim ordinari. En el cas dels alumnes que vulguin accedir al curs d'acolliment Iingüístic del bloc d'ensenyaments inicials i bàsics i als cursos de preparació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà, no cal aquesta acreditació.

Un cop presentada la sol·licitud en el centre/aula de formació de persones adultes, si aquesta compleix tots els requisits, el director/a o el coordinador/a autoritzarà la inscripció de la persona a cursar els ensenyaments de Formació de persones adultes.

En el supòsit que la persona sol·licitant no aporti justificació dels motius que li impedeixin d'assistir als centres en règim ordinari, se li denegarà l'admissió.

Calendari preinscripció curs 2024-2025

 • Procés d'informació i orientació: deL 3 al 14 de juny de 2024
 • Preinscripció d'alumnat nou: del 20 al 28 de juny de 2024
 • Publicació de la llista de sol·licituds provisional: 4 de juliol de 2024.
 • Termini per presentar al·legacions: del 4 al 10 de juliol de 2024.
 • Publicació de la llista de sol·licituds ordenades: 11 de juliol de 2024.
 • Publicació, per activitats, de les llistes d'admesos i exclosos2): 15 de juliol de 2024.
 • Matrícula d'alumnat admès3): del 4 al 9 de setembre de 2024, ambdós inclosos.

* Gestió llista d'espera: a partir del 10 de setembre de 2024.

* Sol·licitud de vacant: * Inici classes:

* Matrícula viva: <note tip>L'alumnat no admès passarà directament a la llista d'espera.</note> <note important>Les vacants generades per la no confirmació de la matrícula, per la falta de pagament o per absentisme escolar seran cobertes tot seguint l'ordre de la llista d'espera.</note> ===== Prova de nivell GES===== <note warning>Tots l'alumnat admès per cursar el Graduat d'Educació Secundària (GES) ha de fer una prova de nivell obligatòria (pqpi inclòs)</note> * L'alumnat que pugui convalidar algun crèdit (en cas de tenir aprovats cursos de l'ESO, de Batxillerat o de Formació Professional), hauran de portar la documentació acreditativa el dia de la prova: el Llibre d'Escolaritat o un Certificat de notes. ===== Quota de material ===== S'abonarà durant el període de confirmació de matrícula (del 4 al 9 de setembre de 2024) tot i lliurant el comprovant bancari al centre. ^Ensenyament ^Durada ^Quota ^ |Català
Castellà |Tot el curs |10€ | |Ensenyaments Instrumentals |Tot el curs |30€ | |Anglès
Informàtica|Tot el curs |30€ | |CAM (Consulteu la taxa de matrícula) |Tot el curs |30€ | |GES
CFGS
M25 I M45 |Tot el curs |50€ | |Només Específica CFGS/M25/M45 |Tot el curs |15€/Matèria | |GES |1 trimestre
(d'1 a 6 mòduls) |25€ | |GES |2 trimestres
(de 7 a 12 mòduls)|35€ |
En cas de matricular-vos a dos ensenyaments, s’ha d’abonar la quota més elevada i 10€. **

1) Els alumnes admesos a GES han de realitzar una prova de nivell obligatòria
2) Les persones no admeses passaran a la llista d'espera
3) Un/a alumne/a no es considera matriculat/ada si no ha confirmat la matrícula
preins_matricula.txt · Darrera modificació: 29/05/2024 04:11 per montse